Monday, July 17, 2017

Зборот блъгар ОЗНАЧУВА ВЛАВ


BAPTISM OF THE BULGARIANS. The baptism of Boris I, Khan of Bulgaria, in 865. Slavonic manuscript illumination, 1345, with Cyrillic inscription.
Пишува дека Кановите им се покрстени од :Carstvo Vasilia MAKEDONIANINAS - Kingdom of Basil the MACEDONIAN.
Се разбира дека тоа било така , бидејќи ако ги покрстувале оние од Костантинија и Ромеја, кановите и нивните племиња ќе беа со Латино идентитет .


But of course. If baptism was accepted from Church of Romea ,Khans and his people would be with Latino identity 

Ми се допаѓаПокажи повеќе реакции
Одговори
1
пред 14 часа
Отстрани
Marko Mark Никаде не пушува БОРИС каде го прочита?? Крштение БЛУГАРОМ не значи балгари... ЗБОРОТ БЛУГАРЕ или блъгаре НИТИ ЗНАЧИ БУЛГАР, НИТИ МОЖЕ ДА СЕ ПОВРЗЕ СО БУЛГАРИ, НИТИ СО НЕКОЈА ДРЖАВА БУЛГАРИЈА... Тој збор не може да се поврзува нити со некој Болгарско-тјурски јазик, затоа што тој збор блъгар или блугар се јавува за прв пат во текстовите и камените натписи од 12-14 век, за време на владеењето на Влашко-куманата династија Асенови, не како етноним, туку како политичко име за населението на државата под владение на Асенови, а кое население не било моно-етничко, туку повеќе-етничко... Зборот блъга(р) е словенски, етимолошкиот корен му е *blǫga, а тука во евангелието се поврзува со „битието“ на влашката популација, како јадро во царството на Асеновци и преставува синоним на поимот ВЛАВ. Зборот “блъгар„ ОЗНАЧУВА ВЛАВ ВО ПОШИРОКА НАЦИОНАЛНА, НО НЕ И ЕТНИЧКА ИЛИ РОДОВА СМИСЛА ВО ВРЕМЕТО НА АСЕНОВИ... Дека е словенски збор, потврдува и тоа што во рускиот етимолошки словар на прасловенскиот и словенскио јазик го има... блуга
блуга́ што значи "корова или овца, отбившаяся от стада". Буга (РФВ 70, 101) сравнивает слав. *blǫga с лит. blinginti "светить" и далее с блука́ть или блуди́ть. Однако едва ли блука́ть является древним образованием, восходящим к дослав. эпохе.. Тој збор е словенски превод на грчкиот назив Влахои или овчари и е тесно поврзан со основното занимање на таа популација, кое покасно сето тоа се огледува и во нивната култура..... Culture

Many Vlachs in mediaeval times were shepherds who drove their sheep through the mountains of south-eastern Europe. The Vlach shepherds reached as far as southern Poland and Moravia in the north by following the Carpathian range, the Dinaric Alps in the west, the Pindus mountains in the south, and the Caucasus Mountains in the east.
извор :
https://www.granger.com/results.asp?image=0023618&screenwidth=1920

Избугарено семе

ДИГИТАЛЕН РЕЧНИК НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИКизбугарат
Вид збор: Глагол, свршен
Англиски: spoil Албански: prish
Примери:

Sunday, July 16, 2017

Споредби со Адам и Ева

 Околу оние споредби што ќе се прават секогаш кога некој ќе спомне нешто за едните, а друг контрира со примерикај другите,има еден мноогу запишан сликовит пример ..
Од Стар Завет за сите времиња е ..
Кога видел Бог дека забраната е прекршена , го праша
л Адама зошто грешел, а тој настапил вака :

“12. Адам, пак, рече: „Жената, која ми ја даде Ти, таа ми даде од дрвото, и јас јадев.”
13. Тогаш Господ Бог ѝ рече на жената: „Зошто го направи тоа?” Жената одговори: „Змијата ме измами, и јас јадев.”

( Битие 3 : 12-13 )

Што ќе рече наместо Адам да рече , просто грешено е и милост да побара , тој посочува со пристапот отприлика со речникот ,

http://svetopismo.pravoslavie.mk/star-zavet/prva-kniga-mojseeva/#anchor2

Saturday, July 15, 2017

Една слика илјада зборови Јане старкио

Под фотографијата на големиот македонски револуционер Јане Сандански, објавена во Бугарија како разгледница набргу по неговото убиство во 1915 година, стои следниов текст, напишан на бугарски јазик, веројатно затоа да можат полесно да си го читаат и постојано да си го препрочитуваат тогашните, сегашните и идните поколенија бугарски политичари и историчари:
Легендарниот војвода Јане Ив. Сандански, „Старикот”, „Пиринскиот цар”, роден 1874 во с. Влахи, Мелничка околија, по 20-годишната неуморна борба за ослободителното дело на македонскиот роб падна на 10 април 1915 во Пирин, кај месноста Баба, убиен од злосторничката рака на Бугарите.
Една слика – илјада зборови за „заедничката” бугарско-македонска историја!

(Фотографија од документарната збирка на А. Климан).
Извор

Tuesday, July 11, 2017

Склавинија и како назив за Самоиловото Царство Околку терминот Склавинија
lat. Sclaviniæ - "oblast"
Откако Рим ја поробил Македонија после тн Трета Македо-Римска Војна, победувајќи го Персеј, Македонското Антигонско Царство престанало да постои , а наместо него победникот формирал воено административни области наречени Склавиини.Биле четири на број  со силно контролирани граници да неможе ниту еден Македонец  да премини од една во друга област без дозвола . На Македонците им било забрането дури и да се женат меѓусебе, доколку биле од различни области.
.Временски овие воено административни едниници се датираат од 168 год  до 148 год пред Исус . Нивното траење е во период од 20 год ,а споменот за нив трае до ден денешен .Во 146-та Македонија е припоена кон Рим и постанува Римска Покраина.
Самиот термин е создаден од туѓите завојувачи и окупатори и наметнувајќи го имаат за цел ,освен полесно управување и загосподарување со освоените територии и ништење на секаква народна свест кај потчинетите кои се сведуваат на  статус на робови .
Римјаните овој термин го наметнувале врз сите освоени територии.
Такви Склавинии има источно од Рајна, на северот од денешните Германија и Унгарија, а се спомнуваат и во Шпанија , Мала Азија и Северна Африка...1


Овој повеќенаменски термин редовно се искориствувал како назив за одредени подрачја или збир на области како  :
"Ecclesia Sclavoniæ"која ги вклучувала Босна и Далмација  ..
"S(c)lavonia" во денешна Хрватска, " Macedonia Sclaviniæ"[2] , "Sklavinska" (денес преименувана со "Dublinska") во Полска  итн 
Дури и она што е денес Гераманија порано,некаде цирка 800 год од Исус  било "Sclavania" (види карта)[5].
Исто така од Источно Римските извори на латински читаме : "...de Asiæ et Europæ patribus , Thraciæ , Macedoniæ , Salonicæ et circumiacentis Sclavinis..."[6]...3
Од тука можеме јасно да согледаме дека значењето на овој термин е адмиистративен израз со кој се означува :подрачје ,област или  регион.
Денес ,малце видоизменет исто така се користи овој термин :
"Enklavа"
Енклавите по дефиниција се одредени области или подрачја со жители од исто потекло во себе .                                  


Терминот Склавинија и е корен за зборот роб , бидејќи служи и како основа за извод во јазикот на окупаторот.
Денешен извод од него на пример се англиското Slave , италијанското ‘‘Schiavе“итн


Освен во пишаните документи терминот Склаве се спомнува на еден артефакт , на една минијатура наречена “Четири Грации ’’, нацртана како што се наведува ,во времето на Императорот Хенрих II (1002-1024),  од 10-тиот век .

Четири Грации
Сликата,насликана некаде 1005 –тата год .  е полна со симболики, втемелени на библијските текстови и создавана е по теркот на тогашните сваќања на Црквата  за Светот

- Папата не е претставен,  иако сите четири Грации му се поклонуваат ,бидејќи нели и тој како и Свемоќниот е невидлив за човечкото око .

-Четирите девојки се со четири круни и означуваат четири царства,една девојка едно Царство кои се под лидерство на Папата и  она што допрва  ќе се нарече Католицизам.

 Сите четири девојки се насликани со боси нозе  што говори  за понизноста која што Царставата ја имаат кон Папата ,кој најверојатно преку тој детал си се воздига себе си пред тогашниот Свет ,барајќи од девојките да си ги изујат обувките кога му доаѓаат на поклонение ,на ист начин како што и Бог тоа го побарал од Мојсие ,кога му се јавил во вид на грмушка што гори и му побарал да ги собуе , и да се помоли оти верникот се наоѓал на Свето место .
Факт е дека и за Ватикан се вели дека е свето место.

Четирите му  носат поклони во рацете и ги приложуваат кон оној што себеси се смета за наследник на Синот Божји на земјава обзнанувајки дека преку тоа му ставаат на располагање најсветото и највредното што го имаат за свое .
Исто како што и Авраам подава како жртва паленица пред Бога својот првороден син Исак ,своето највредно нешто .
Има ли нешто за едно царство да е посвето отколку неговите царски симболи?

Така можеби и да ги објаснеме и поклоните кои што се наоѓаат во рацете на сите четири девојки кои што се приложуваат ,поклонот да е симболот на царството ,поточно подаништвото што Царството го има кон “Највозвишениот ’’.Во рацете на Склавинија се наоѓа симболот на Сонцето
“Sclauinia пишува Донски во својата рака го носи Сонцето ,а околу рамото има извезено мотив од македонските народни носии ...’’ 4  


Оти дошла и таа на самата на поклонение па му го нуди највредниот симбол што го има .Сонцето (Името го препуштила на следните генерации кои откако ќе изродат како фиромци да го носат дар кон Грциштана кога ќе им одат на поклонение )


-исто и за националните симболи на останатите три царства мора да се поклопат значењата и во тој правец
зборувајќи за националните симболи ,повеќе од непотребно во овој топик е да се нагласи зошто сонцето е дел од
минатото на нашиот народ ,доволно е да се напише дека ниту еден друг т.н словенски го нема , ниту на исток ниту на запад од нас Македонците ?

                                 Зошто Склавинија а не Македонија ?

Држејќи се до пристапот на поданици и господари што Западното Римско Царство го има спрема Македонија , поткрепен со историските термини применети врз поробените  народи и држави , Рим најверојатно става до знаење дека тој е главниот Господар од кого зависи се и според чија што воља се движат нештата. Од Рим е  ,додека во некоја блиска иднина не се докаже спротивното )  е подигањето на Охридската Црква во ранг на Патријаршија , од Рим е и согласноста за прогласувањето на Царството на Самоил , па затоа ова Цартсво и неговиот Цар има да му бидат понизни онему што им дозволува политичката независност од Константинија .
А терминот на понизноста е доволно читко изразен . Склавинија.

Пољаците исто така во својот национален романтизам , барајќи го своето минато претендираат кон називот Склавинија , пишувајќи дека тој се однесува за Средновековна Полска .
Тие пишуваат дека :
“-"Tysiac lat temu przybyl do Gniezna cesarz niemiecki Otton III.
Mial on ciekawa wizje tego, czym ma byc Europa. I wlasciwie teraz, po tysiacu lat, do tej wizji powracamy...
- Tak, Otton III chcial stworzyc Imperium Romanum - Imperium Rzymskie. To nie mialo byc jednak imperium majace jednego glównego wladce i podleglych mu wladców terytorialnych. To miala byc federacja suwerennych panstw Europy. W rekopisie z okolo roku 1000, przechowywanym obecnie w Monachium, istnieje iluminacja przedstawiajaca hold skladany cesarzowi Ottonowi III przez cztery nacje. Sa to Roma (Italia), Germania (Niemcy), Galia (Francja) i Sclavinia. Przez Sclavinie rozumialo sie najpotezniejsze i najlepiej zorganizowane panstwo slowianskie, czyli Polske " 5
 Фокусирано во последниот ред од текстот ,преводот би требало да биде отприлика вака :
“Przez Sclavinie rozumialo sie najpotezniejsze i najlepiej zorganizowane panstwo slowianskie, czyli Polske ..’’
“Склавинија-организирано господарство како дел од полската нација ..’’

Но, Склавинија сепак не е називот за Полска од 10-тиот век .
Еве зошто
Освен што Самоиловата држава била единствена тн јужнословенска држава во тој период. 6

Тие не само што ја немаат круната од венчавката од тоа време ,туку ниту денес го  немаат, како што го немале ни тогаш  симболот на  Сонцето како свој национален белег .


Или да им се посочи уште еден детал од минијатурава .
Тоа е обликот на Царската круна , нацртана над главата на Склавинија .По својот изглед тоа се ѕидините на Самоиловиот  Двор во Охрид , денес препознатливи како “ Самоиловите Ѕидини ’’,“Самоиловите Кули ’’или “Самоилова Тврдина ’’

Зошто Склавинија не е термин со кој би се опишала Бугарија ?
Затоа што во никаков облик не се употребува терминот
vulgare  кој би можел да биде макар и асоцијација .

Извор :
1, 2, 3, - Васил Чулев,“Создавање на Словенската Бајка ’’(Од Монахот Фома до Јужните Словени ), Скопје , Македонија , 2014 год.


4- Александар Донски , “МАКЕДОНСКО-ГЕРМАНСКАТА ГРАНИЦА НА ДУНАВ ’’, колумна во Македонско Сонце , број 180
http://www.makedonskosonce.com/sonce180/tekst7d.htm

5- http://www.gp.pl/prasa/gp/dokpub/00-04-28/aktualnosci/006.html
6- Remarques sur Ethnographie de la Macedoine Par J.Cvijič Paris 1907,Dom in svet, 1907

Saturday, July 8, 2017

Терминот Византија или Бизант македонски превод

Терминот Византија или Бизант, го измислил германскиот „историчар“ Хероним Волф во 1557 година, а приказната ја раширил Монтескје и ватиканските агенти, кои сакале славата на Рим да ја присвојат исклучиво за себе.
Таа нивна измислена Византија за 1000 и нешто години постоење, се нарекувало Римско царство, Basileia Rhomaion Rhomania, Imperium Romanum, Romania, или Rum на арапски. Римското царство имал двојазичен назив на латински и грчки и ниту еден не бил „Византија“.
Двете најпознати измислени земји се Недојдија, од бајката на Питер Пан и Византија, од бајката на лажираната балканска историја. Државата под името Византија никогаш не ни постоела! Кога нашите деца учат за тоа во школо, тоа е исто како кога би учеле за Недојдија.
Во документите на Вселенскиот и црковниот собир на Христијанската црква, не постои зборот Византија. Така нема ни Констатинопол ни Византион ни Византици. Во книгите на Христијанската православна Црква, не постои ниту еден византиски светител.
Од 1054, па се до 1557 година, Рим се обидувал да ја превземе контролата на наследството на источниот дел на Римското царство, односно Нов Рим. Но, сите напори против Рим биле безуспешни. Тогаш се појавила генијална замисла. Се измислило ново име од источниот дел на Римското царство, кое го нарекле Византија.
Терминот Византија или Бизнат, го измислил германскиот „историчар“ Хероним Волф во 1557 година, а приказната ја раширил Монтескје и ватиканските агенти кои сакале славата на Рим ја присвојат исклучиво за себе.
Таа нивна измислена Византија за 1000 и нешто години постоење се нарекувала Римско царство,  Basileia Rhomaion Rhomania, Imperium Romanum, Romania, или Rum на арапски. Римското царство имал двојазичен назив на латински и грчки и ниту еден не беше „Византија“. Соседите не го викале Византија.
На запад, Римскиот папа, неговиот владетел го нарекол Императорот Romaniae, за да не го употребува терминот Император Romanum. Арапите го нарекувале Rum. Сега источниот дел на Римското царство, кое е наречен Византија, има некоја „своја“ византиска историја која ќе се пишувала во 16 и 17 век, и која не смее да се поистоветува со историјата на Римското царство.
Називот Nova Roma, треба да се избрише од целата националната историја и од сите скриени документи и да му се даде ново име Vizantion или Konstantinopolj.
Се поставува прашањето, што е со српското историско и културно наследство, кое со помош на домашните сервилни историчари измисленото царство, било изменето и усогласено со новонапишаната византиска историја. Одговорот е едноставен. Српската историја и бришена, или се усогласувани однапред поставени цели на Големиот изумител. За да напишат нова византолошка историја на српскиот народ, сервилните историчари со премолчување, го дозволиле заборавеното целокупно книжевно и научно наследство на српскиот народ.
За нив не постои Светиот српски ракопис – Српското четвртоеванѓелие, напишано на прегамент на 305 страни, Законскоправило на Свети Сава, Карејски типик, Дечанската хрисовље, Студеничкиот типик, Мирослављевото евангелие и илјадници стари ракописни книги на српскиот народ, кои се ширеле по цела Европа.
Дури и српскиот грб со симболи и српски двоглав орел, се искористени за обележја на измислената Византија, а Србите денеска, следбениците на ватиканските историски измами, ги убедуваат дека тие обележја, нашиот северен сосед ги има „украдено“ од Византија!
Така Српското културно наследство, станало колатерална штета во борбата меѓу Нов Рим и Рим, односно Истокот и Западот. Прв на удар бил Српскиот календар, најголемиот и најстар научен споменик на српскиот народ. Наместо него, домашните сервилни историчари го измислиле византискиот календар.
Измислениот византиски календар, доведел до тоа да, Српскиот календар, најголем споменик на српскиот народ падне во заборав и стане само уште една колатерална штета.
Српската Православна Црква го чувал Календарот на Света Сава се до 19 век, а денеска во Календарот на Света Сава не се споменува ни Држава ни Српска Православна Црква.
Однесувањето на ракописните книги, повелби, закони и црквени реликвии беше бесрамна кражба, присвојување на големо историско и културно наследство на српскиот народ. Србите давале предност на духовните, а тие на материјалните вредности. Србите пишувале, а тие однесувале, затоа што свое и немале. Така голем број на најстари ракописни книги се наоѓаат ширум државните и приватни колекции. Почнувајќи од 17 век, голем број на историчари пишувале за византолошката историја на српскиот народ, а се во склоп со западните цели.
http://reporter.mk/uncategorized/najgolemata-istoriska-laga-vizantija-nikogash-ne-postoela/

Втора Битолска Плоча
И за оваа велат дека била од Црквата Св.Недела во Битола

Тука читаме терминот Византиец
:)


Терминот Византија или Бизант е измислен од германскиот “историчар“ Хероним Волф во 1557-та год.
Приказната за Византија ја раширил Монтескје заедно со ватиканските агенти кои што сакале славата на Рома , да ја присвојат само за себе .
Таа нивна измислена Византија за некои 1000 и кусир години од нејзиното постоење се нарекувала “ Источно Ромејско Царство “. “ Васлиеа Романа ’’ , Рхоманиа, “Империум Романум’’, “Романиа’’ и “Рум’’ на арапски .Областа која била завладеана и управувана од Црквата на Ромеа.подоцна се нарекувала по турски - Румели -ја 
Никаде ја нема Византија .

Во документите на Вселенските и понмесните Собори на сестринските Цркви , не постои терминот Византија ,не постои терминот Византиец , Не постои терминот Костантинопол, не постои терминот Византион , не постои Светец кој што е Византиец .Од 1054 до 1557-та Рим се обидува да го присвои културното наследство на Источното Ромејско Царство ,односно на Новиот Рим .
Тогаш и се јавува таа нивна генијална замисла 
Подоцна тоа тоа ќе го прави и Царска Русија , да му измислат ново име .

Отогаш навака постојат две популарни и измислени земји .
Недојдија и Византија .

Najveća istorijska laž: Vizantija nikada nije postojala

Termin Vizantija ili Bizant izmislio je nemački „istoričar“ Heronim Volf 1557. godine, priču je raširio Monteskje i vatikanski agenti koji su hteli da slavu Rima prisvoje isključivo za sebe.

Ta njihova izmišljena Vizantija se za 1000 i kusur godina postojanja zvala Rimsko carstvo, Basileia Rhomaion, Rhomanía, Imperium Romanum, Romania, ili Rum na arapskom. Rimsko carstvo je imalo dvojezični naziv latinski i grčki i nijedan nije bio „Vizantija“.
Dve najpoznatije izmišljene zemlje su Nedođija, iz bajke o Petru Panu i Vizantija, iz bajke o lažiranoj balkanskoj istoriji. Država pod imenom Vizantija nikada nije postojala! Kada naša deca uče o tome u školi, to je isto kao kada bi učili o Nedođiji.
U dokumentima Vaseljenskih i Pomesnih sabora Hrišćanske Crkve ne postoji reč Vizantija. Takođe nema ni Konstatinopolja ni Vizantiona ni Vizantinaca. U mesecoslovima Hrišćanske Pravoslavne Crkve ne postoji nijedan vizantijski svetitelj.
Od 1054. pa sve do 1557. godine, Rim je pokušavao da preuzme kulturno nasleđe istočnog dela Rimskog carstva, odnosno Novog Rima. Međutim, svi ti napori Rima bili su bezuspešni. Tada se javila genijalna zamisao. Izmisliće novo ime istočnom delu Rimskog carstva i nazvaće ga Vizantija.
Termin Vizantija ili Bizant izmislio je nemački “istoričar“ Heronim Volf 1557. godine, priču je raširio Monteskje i vatikanski agenti koji su hteli da slavu Rima prisvoje isključivo za sebe.
Ta njihova izmišljena Vizantija se za 1.000 i kusur godina postojanja zvala Rimsko carstvo, Basileia Rhomaion, Rhomanía, Imperium Romanum, Romania, ili Rum na arapskom. Rimsko carstvo je imalo dvojezični naziv latinski i grčki i nijedan nije bio „Vizantija”. Susedi ga nisu zvali Vizantija.
Na zapadu, Rimski papa je njenog vladara zvao Imperator Romaniae da ne bi upotrebio Imperator Romanum. Arapi su je zvali Rum. Sada istočni deo Rimskog carstva, koje je nazvan Vizantija, ima neku ”svoju” vizantijsku istoriju koja će se pisati u 16. i 17 veku, i koja se ne sme poistovećivati sa istorijom Rimskog carstva.
Naziv Nova Roma treba izbrisati iz svih nacionalnih istorija i svih crkvenih dokumenta i dati mu novo ime Vizantion ili Konstantinopolj.
Postavlja se pitanje šta je sa srpskim istorijskim i kulturnim nasleđem, koje je uz pomoć domaćih servilnih istoričara izmišljenog carstva, izmenjeno i usaglašeno sa novonapisanom vizantijskom istorijom. Odgovor je jednostavan. Srpska istorija je brisana ili usaglašavana sa unapred postavljenim ciljevima Velikog izumitelja. Da bi pisali novu vizantološku istoriju srpskog naroda, servilni istoričari su ćutanjem prepustili zaboravu celokupno književno i naučno nasleđe srpskog naroda.
Za njih ne postoji Sveti srpski rukopis – Srpsko četvorojevanđelje, napisano na pergamentu na 305 strana, Zakonopravilo Svetog Save, Karejski tipik, Dečanske hrisovulje, Studenički tipik, Miroslavljevo jevanđelje i hiljade starih rukopisnih knjiga srpskog naroda razasutih po celoj Evropi.
Čak su i srpski grb sa ocilima i srpski dvoglavi orao iskorišćeni za obeležja izmišljene Vizantije, a nas danas sledbenici vatikansih istorijskih obmana ubeđuju da smo mi ta obeležja „ukrali“ od Vizantije!
Tako je Srpsko kulturno nasleđe postalo kolateralna šteta u borbi između Novog Rima i Rima, odnosno Istoka i Zapada. Prvi na udaru bio je Srpski kalendar najveći i najstariji naučni spomenik srpskog naroda. Umesto njega domaći servilni istoričari izmislili su vizantijski kalendar.
Izmišljeni vizantijski kalendar doveo je do toga da je Srpski kalendar, najveći naučni spomenik srpskog naroda pao u zaborav i postao samo još jedna kolateralna šteta.
Srpska Pravoslavna Crkva čuvala je Kalendar Svetog Save sve do 19. veka a danas Kalendar Svetog Save ne pominje ni Država ni Srpska Pravoslavna Crkva.
Odnošenje rukopisnih knjiga, povelja, zakona i crkvenih relikvija bila je bezočna krađa, prisvajanje i svojatanje velike istorijske i kulturne baštine srpskog naroda. Srbi su davali prednost duhovnim a oni materijalnim vrednostima. Srbi su pisali a oni odnosili, jer svoje nisu imali. Tako se naše brojne najstarije rukopisne knjige nalaze širom državnih i privatnih kolekcija. Počevši od 17. veka, veliki broj istoričara piše vizantološku istoriju srpskog naroda a sve u skladu sa zadatim ciljevima.

izvor

Tuesday, July 4, 2017

МАКЕДОНСКИ vs. ХЕЛЕНСКИ ЈАЗИК

МАКЕДОНСКИ vs. ХЕЛЕНСКИ ЈАЗИК
"Овој пост дава објаснување зошто етимолошки и суштествено македонскиот јазик е различен од хеленскиот. На тој начин им го избиваме едниот од главните “аргументи’’ на Грците (нео-Хелените) за наводниот грчки карактер на Македонија.
Грците се обидуваат да ги претстават цитатите од античките текстови како северен грчки дијалект. Меѓутоа, тие не се убедливи бидејќи античките извори употребуваат различни глаголи за да обележат разни народи и нивните специфични јазици.
На пример, можеме да најдеме мноштво документи кои го употребуваат глаголот ελληνιζω, а кој бил употребуван да ги означат оние што биле “грко-говоречки’’ (“Greek-speaking”).
Глаголот е искован од именката Έλλην и суфиксот ιζο. Во книгата “Griechisches etymologisches Worterbuch/von Hjalmar Frisk – Heidelberg’’, зборот ελληνιζω исто така е преведен како “Greek speaking’’.
Подоцнежната употреба на овој глагол збор довела до ковање на други именки како ελληνισμος, што во превод значи “грчки начин на изразување’’ или пак “зборување’’. Именката ελληνισμος исто така е искована од именката αττικισμος што значи “Attic way of expression, talking.’’
Многу е битно да се укаже дека не постоел глагол αττικιζω или τεσσαλιζω, туку постоел само глаголот прикажан погоре ελληνιζω,за разлика од споменатите именки кои што имаат суфикс –ισμος.
Така доаѓаме до срцето на дискусијата: покрај глаголот за грко-говоречки, постои глагол θρακιζω што значи “трако-говоречки’’ (“Thracian-speaking’’), и се разбира има и глагол кој што значи македоно-говоречки μακεδονιζω(“Macedonian speaking’’).
Summa summarum од кажаното погоре:
ελληνιζω -> Greek Speaking
γραικιζω -> Greek Speaking
θρακιζω -> Thracian Speaking
μακεδονιζω -> Macedonian Speaking
Историчарот Aриан го употребувал зборот на овој начин: μακεδονιζων τη φωνη.
Плутарх го употребувал во Биографијата на Марк Антоние: μακεδονιζειν (значи како дијалектна верзија од μακεδονιζω). Во Биографијата на Евмен, Плутрх запишал: μακεδονιστι τη φωνη.
Зборот φονη значи јазик, и тоа се гледа од драмата Агамемнон од Ахил, кој пишува:
αγνωτα φονην βαρβαρον -> непознатиот варварски јазик.
Истиот збор за јазик е употребен од Зенофон во Kunegetikos 2.3, каде што тој пишува:
φονην Ηελληνα -> the Hellenic language.
Денешните грчки академици, во својот очај да го негираат македонскиот јазик на нашите предци, се обидуваат да му дадат друго значење на глаголот “македоно-говоречки’’ (“Macedonian way of expression, talking’’), се обидуваат да го поистоветат со зборовот “глас’’, “гласи’’. Тоа е сосема погрешно бидејќи именката за да се изрази “да гласи’’ завршува на суфиксот –ισμος, а зборот φωνη се употребува да се изрази јазик, не глас.
Ако ја прифатиме логиката на грчките академици дека зборот μακεδονιζω демек значел “Macedonian way of speaking’’ како грчки дијалект, тогаш и глаголот θρακιζωтреба да значи “Thracian way of speaking’’ како грчки дијалект, а за последново дефинитивно знаеме дека не е точно.
Следствено, “μακεδονιζων τη φωνη’’ значи македонски јазик (“Macedonian speaking language’’), но не во смисол на некаков (грчки) дијалект.
Со други зборови, нашите предци -- античките Македонци -- зборувале на свој посебен македонски јазик, како што впрочем античките извори ни кажуваат. ’’текстот е преземен од ..Zlatko Kovach
Извори:
1. "Greek English Lexicon" of Liddell and Scott.
2. "Griechisches etymologisches Worterbuch" von Hjalmar Frisk – Heidelberg.

Tuesday, June 27, 2017

Зошто Самоил е македонски цар

https://www.facebook.com/JovanKukuzel/videos/364623373940142/

Преземено од Јован Кукузел

“Зошто Самоил е македонски цар
Самуил со востание се одметнал од бугарската држава, направил престолнина и патријаршија во Преспа, каде што се наоѓа и неговиот гроб. Самуиловото Царство не било бугарско! Вистината е дека Самуил со своите браќа Давид, Мојсеј и Арон организирале апостасија, односно востание со отцепување од бугарската држава. Историските извори се сосема јасни и недвосмислени. Тоа што некои бугарски историчари во поново време ги оспоруваат податоците е чисто политичка игра да се покаже наводен бугарски карактер на оваа држава, што не е точно.
Ова го истакна д-р Александар Атанасовски, професор по византологија на Kатедрата по историја на Филозофскиот факултет на УKИМ во Скопје. Тој говорејќи на научниот собир „1.000 години од смртта на цар Самуил“ што деновиве го организира општина Ресен, понуди интересни податоци за појавата и смртта на средновековниот владетел повикувајќи се на валидни историски документи.
Атанасовски врз основа на хрониката од византискиот хроничар Јован Скилица, како година кога било формирано Самуиловото Царство ја посочува 969. Тоа е периодот по обновувањето на мирот меѓу Византија и Бугарија (968) и по смртта на бугарскиот цар Петар на 30 јануари 969 година. При тоа нагласува, иако одредени бугарски историчари се обидуваат востанието да ја датираат порано со цел да се затскрие отцепувањето на комитопулитите (младите кнезови Самуил, Арон, Давид и Мојсеј) од бугарската држава, тоа не е точно.
Центарот на востанието бил во Преспа
– Бугарската држава по смртта на Петар останала без цар, а неговите синови биле заложници во Цариград. Токму таквата состојба ја искористиле комитопулите и организирале востание, односно апостасија. Апостасија буквално е отстапништво, односно одметништво. И Скилица забележува дели дека „ја вознемирувале државата на Бугарите“. По овие настани, Петровите синови биле испратени во Бугарија да го зачуваат татковото царство и да ги спречат комитопулите „да напредуваат“ – потенцира Атанасовски.
Востанието било кренато во југозападна Македонија од каде што се проширило и во другите македонски области. Центарот на востанието, според овој историчар, бил токму во преспанскиот регион. Kомитопулите имале успех и по отфрлањето на бугарската власт на ослободената територија создале нова држава на Балканот, позната како Самуилова, по основачот на царската династија.
– Одметнувањето на Самуил и браќата од бугарската власт порано го признале некои бугарски историчари, како Васил Златарски, иако денешните зборуваат нешто друго – додава Атанасовски.
Тој објаснува дека Самиуловата држава не настанува како резултат на отцепување од византиската власт, туку од бугарската држава. Новата државна ја признала византиската власт, но задржала широка автономија на управување.
– Немало формирана византиска воено-адаминистративна управа во областите западно од градот Сердика, денешна Софија, најголемиот дел на територијата на Македонија, почнувајќи од Скопска Црна Гора на север, на југоисток до средниот тек на реката Струма, на југ до малите теми Драговитија, Бер и Едеса, потоа до темата Хелада со центар Лариса и на запад до областите Драч – вели професорот.
Византиска управа немало во градовите Kостур, Битола, Охрид, Дебар, Прилеп, Скопје, Велес, Штип, Струмица, односно во јадрото на Самуиловата држава.
Гробот и патријаршијата се на Свети Ахил во Преспа
Kако центар на Самуиловото Царство се посочува преспанскиот регион, поточно островот Свети Ахил, кој денес е на грчка територија. Таму царот во 985 година од Лариса ги пренел и моштите на светецот Ахил, учесник на првиот Вселенски собор во Никеја 325 година.
-Тука, на островот во Преспа, каде што бил неговиот дворец изградил достојно место за светецот, тоа било и седиште на Преспанската патријаршија што нашите историчари не сакаат да признат, мислат дека патријархот бил во Охрид. Таков податок нема – тврди Атанасовски.
Овој историчар кој важи за еден од најсолидните познавачи на историјата на средниот век, тврди дека и гробот на цар Самуил се наоѓа на островот Свети Ахил во Преспа. Со ова побива некои од досегашните историски претпоставки дека тој бил закопан во Прилеп. Постојат податоци дека по катастрофалниот пораз во битката на Беласица на 29 јули 1014 година, неговиот син Гаврило Радомир го спасил. Го качил на коњ и го однел на тврдината наречена Прилеп. Но, за Атанасовски тоа не значи и дека починал таму.
– Сметам дека тука е направен еден превид и треба да му веруваме на податоците на Михаил Атаљат, кој кажува дека Самуил умрел на мочурливиот остров во Преспа. И во археолошките ископувања се смета дека таму е откриен гробот на Самуил. Тој ја изградил црквата, нормално е таму да бил погребан. Археолозите тврдат дека има остатоци од повеќе цркви од кои едната била и патријаршиска, верувам дека тука е закопан. Јас стојам на тоа нека повели некој ако има контра аргументи да ме побие- цврст е во ставот професорот.
Законите од времето на Самуил основа на современото граѓанско право
Во јавноста малку е познато дека постоеле закони за епархот, за градоначалникот и за тоа како се уредуваат градоначалничките функции и граѓанското право во средновековната македонска држава, вели д-р Сашо Дуковски, професор на Правниот факултет во Kичево.
– Станува збор за корпус закони донесени во времето на Јустинијановата кодификација и потоа преправени со Василиките. Едноставно, во времето на Самуиловата држава се користи византиското право кое денес е основа на современото граѓанско право – вели Дуковски.
Василиј ги ослепел војниците како одмазда за убиениот војсководец
Постојат недоречености и за тоа кога биле ослепени Самуиловите војници, колку време доаѓале до местото каде што по битката бил сместен Самуил и кој е датумот на царевата смрт.
Трагичната слика за умирањето на Самуил многу сликовито во своите записи ја има опишано хроничарот Скилица. Тој запишал дека византискиот император Василиј наредил на заробените војници да им се извадат очите, а на секој стоти да му се остави по едно за да ги води до Самуил. Царот, не можејќи да ја поднесе храбро и мирно глетката, паднал на земја во несвест. Наскоро присутните го повратиле со вода и мириси и малку закрепнал. Побарал една голтка вода и штом ја испил доби срцев удар и по два дена умрел.
За Атанасовски неприфатливо е царот да починал некој ден по катастрофалниот пораз од византиската војска во битката на Беласица на 29 јули 1014 година. Вели дека византискиот император Василиј веднаш не ги ослепил заробените Самуилови војници, а и тие не можеле за кусо време да пристигнат од Струмичко до Преспа. Затоа постојат претпоставки дека починал во периодот од 14 септември до 6 октомври. Тоа значи дека во овој период од 2014 година точно се навршува еден милениум од смртта на средовековниот цар Самуил.
– Василиј, откако ги заробил, извесно време се задржал околу опсадата на неколку тврдини. Во меѓувреме го испратил својот војсководец Теофилакт Вотаниат да му го исчисти патот до Солун. На враќање тој паднал во заседа од синот на Самуил, Гаврило Радомир, кој лично го убил со своето копје. Василиј ги ослепил војниците како освета заради загинувањето на неговиот војсководец – додава историчарот...’’
http://istoriski.com/vizantologot-aleksandar-atanasovski-k…/